“On the Edge of the World”

On the Edge of the World“On the Edge of the World”
by Marlène Amar.
Published in VOICES OF THE DIASPORA,
Thomas Nolden and Frances Malino, Eds. Northwestern University Press,
Evanston, Illinois: 2002

amazon-buy-icon Buy from Amazon